Ndakarohwa makumbo nemurume we sister yangu kwete zvekutamba!

5287

Ndakabata murume wangu achikwirana ne sister yangu. Ndiri musikana ane makore 19 years ndinogara kuMasvingo. Ndine mwana mukomana ane 3 months asi handina murume. Ndakange ndakaroorwa asi ndakasiyana nemurume wangu mushure mekunge tarambana. Murume wangu ndaimuda chaizvo nemoyo wangu wese asi takatadza kugarisana. Hembe dzaka ndaidzigeza, chikafu ndaimubikira zvese zvaiida ndaimuitira. Dambudziko hombe rakatanga mushure mekunge ndave nepamuviri pange pave ne 8 months.

 

Loading...

Ndakatanga kuita chirwere chekungoda kukwirwa nguya yega yega. Murume wangu akatanga achimbozama chaizvo asi ndaingoti after one hour takwirana ndainzwa kuda zvakare. Murume wangu akambotanga achimwa guchu nemapiritsi kuti awane simba rekunyatso ndikwira asi zvakashaya basa.

Ndakamboshingirira ndichiudza murume wangu kuti asaore moyo nekuti aizama chaizvo kuda kuti ndifare. Ndisati ndave nepamuviri apa taikwirana almost everyday but izvi kana neni zvaitondinetsawo nekuti pakanga pasingaperi one or two hours ndisati ndave kuda kukwirwa. Pamba patinogara imba yatakasiirwa nevabereki vedu vasati vashaya. Pamba apa ndinogara ne sister yangu inovawo ine murume wayo musoja.

 

Pane rimwe zuva sister vangu vakange vasipo uyewo murume wangu akange asipo. Ndinonyatsoziva kuti murume wesister yangu anoda zvevakadzi chaizvo nekuti vanogara vakanetsana nesister yangu nenyaya dzevasikana vake vasingaperi. Ipapo ndainyatsonzwa kuda kurarwa saka ndakaita zvivindi ndokubva ndabvisa hembe dzese ndokubva ndaenda kune musoja ndikamuudza kuti babamukuru ndinoda kusvirwa. Shasha yakamboramba­ramba but yakandirova makumbo kwete zvekutamba zviya. Kubva ipapo hatina kuzombomira, takange tooita almost everyday…………..READ full story on the next page,go below this page CLICK>>>>2

Loading...